ผลงานทั้งหมดในกลุ่มการถอดรหัสพันธุกรรมและระบาดวิทยา

การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยจำแนกเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)