ผลงานทั้งหมดในกลุ่มระบบบริหารจัดการสถานะการณ์โควิด-19

การพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 2
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร
ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 (Medical supplies logistics management system in the situation of the Corona virus 2019 epidemic (COVID-19))